Επιλογή

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) (https://www.inedivim.gr), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είναι ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ και των Δημοσίων ΣΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ και την καταβολή της ωριαίας αποζημίωσής τους.

Το (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) αρχές Σεπτεμβρίου συνήθως, απευθύνει  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης Χειμερινού εξαμήνου  και Εαρινού Εξαμήνου.

Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ και οι οποίες θα αναρτηθούν στα κατά τόπους Δημόσια ΙΕΚ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ).

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση (https://mis.inedivim.gr/),  όπου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση.

Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση του υποψηφίου θα κατατίθενται στο ΔΙΕΚ που αποτελεί την πρώτη τους επιλογή, το οποίο οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώσουν, επιλέγοντάς το μέσα από την ηλεκτρονική αίτηση που θα συμπληρώσουν ως ΔΙΕΚ υποβολής φακέλου. Τα δικαιολογητικά δε χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με το Ν.4250/2014.

Η Επιλογή των ωρομισθίων εκπαιδευτών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση των κριτηρίων όπως αυτά ορίζονται στην Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον Κανονισμό Λειτουργίας ΙΕΚ

Προκήρυξη