Φοίτηση

Χαρακτηρισμός Φοίτησης

 • Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα.
 • Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο όποιο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δεκαπέντε 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξάμηνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υστέρα από απόφαση της Διοίκησης του ΙΕΚ, το προαναφερθέν όριο μπορεί να αυξάνεται κατά 5% ανά μάθημα, αλλά σε καμιά περίπτωση το σύνολο των απουσιών όλων των μαθημάτων στο εξα?μηνο κατάρτισης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι 20% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών κατα?ρτισης.
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.
 • Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των καταρτιζομένων γίνεται μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξάμηνου και πριν από τις τελικές εξετάσεις. Η Διοίκηση του ΙΕΚ ανακοινώνει τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού της φοίτησης στους καταρτιζόμενους την επομένη της λήξης της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξάμηνου, με σκοπό να συμμετέχουν όσοι δικαιούνται στις τελικές εξετάσεις.

Περισσότερα...

 • Εάν κατά τη διάρκεια του εξάμηνου, κάποιος καταρτιζόμενος συμπληρώσει ανά μάθημα αριθμό απουσιών μεγαλύτερο όσων προβλέπονται, η Διοίκηση του ΙΕΚ με απόφαση του Διευθυντή διακόπτει πάραυτα τη φοίτηση του. Σε περίπτωση καταρτιζομένου υπόχρεου στρατιωτικής θητείας, ενημερώνεται το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφει?ο.
 • Ο καταρτιζόμενος δεν έχει δικαίωμα προσέλευσης στις τελικές εξετάσεις του εξάμηνου κατάρτισης των μαθημάτων στα οποία η φοίτηση του χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκής. Τα μαθήματα αυτά υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου, χωρίς δικαίωμα εγγραφής του στο επόμενο εξα?μηνο.
 • Καταρτιζόμενος στο αρχικό εξα?μηνο κατάρτισης του οποίου η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, υποχρεούται, προκειμένου να επανεγγραφή, να επανεπιλεγει? με τις διαδικασίες του παρόντος κανονισμού.
 • Ο καταρτιζόμενος απόφοιτα, εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναπαρακολου?θηση μαθήματος, κατά τα προβλεπόμενα του ανωτέρω άρθρου και, η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον πέντε (5). Επιπλέον, στο τέλος του εξάμηνου θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τις προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης καταμερισμένες αναλογικά σε θεωρητικές, εργαστηριακές και μεικτές, όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο ωρολόγιο πρόγραμμα, όπως επίσης να έχει ολοκληρωθεί και η υποχρεωτική πρακτική άσκηση.
 • Εάν υστερεί σε ένα μόνο μάθημα, ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του σε όλα τα μαθήματα του εξάμηνου, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που υστέρησε, είναι τουλάχιστον έξι (6), ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε σε επόμενες εξεταστικές περιόδους, μέχρι ότου η νέα βαθμολογία της τελικής εξέτασης είναι τουλάχιστον πέντε (5).
 • Σε κάθε άλλη περίπτωση ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει μόνο τα μαθήματα του εξάμηνου στα οποία υστέρησε.

Λιγότερα...

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον Κανονισμό Λειτουργίας ΙΕΚ