Ενημέρωση

 • Η προσέλευση σας να είναι έγκαιρη στο ΙΕΚ (τουλάχιστον 5′ λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος).
 • Κατά την προσέλευσή σας υπογράφετε στο παρουσιολόγιο εκπαιδευτών στο τμήμα Κατάρτισης.
 • Παραλαμβάνετε το φάκελο της ειδικότητας και το κλειδί της αίθουσας από τον υπεύθυνο του τμήματος Κατάρτισης.
 • Πηγαίνετε έγκαιρα στις αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια, πριν από τους καταρτιζόμενους.
 • Καταχωρείτε τις απουσίες όλων των καταρτιζομένων ανά ώρα κατάρτισης και κατά την έναρξή της διδακτικής ώρας στο απουσιολόγιο (υπόδειγμα συμπλήρωσης απουσιολογίου στο τέλος).
 • Εφαρμόζετε με ακρίβεια το ωράριο του ΙΕΚ (η διδακτική ώρα ξεκινάει και τελειώνει με το χτύπημα το κουδουνιού).
 • Στο τέλος της διδακτικής ώρας συμπληρώνετε στο βιβλίο ύλης την ενότητα που διδάξατε.
 • Δεν επιτρέπετε στους καταρτιζόμενους να βγαίνουν από την αίθουσα χωρίς σοβαρό λόγο.
 • Δεν αφήνετε στους καταρτιζόμενους να έχουν καφέδες, αναψυκτικά και φαγητό στα θρανία τους.
 • Κατά την είσοδο σας στις αίθουσες διδασκαλίας απενεργοποιείτε τα κινητά σας τηλέφωνα και αποτρέπετε στους καταρτιζόμενους να χρησιμοποιούν τα δικά τους.

Περισσότερα...

 • Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων φροντίζετε οι καταρτιζόμενοι να μην παραμένουν στις αίθουσες και στα εργαστήρια και τα εργαστήρια να παραμένουν κλειδωμένα.
 • Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο στον αίθριο χώρο (προσοχή, όχι στο χώρο του ΙΕΚ, όχι στις αίθουσες, στα εργαστήρια και στους διαδρόμους).
 • Ενημερώνετε τους καταρτιζόμενους ότι δεν επιτρέπεται η χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού χωρίς την παρουσία σας.
 • Να ελέγχετε με επιμέλεια τον εργαστηριακό εξοπλισμό (έναρξη και λήξη μαθήματος).
 • Με τη λήξη του μαθήματος να κλείνετε τα παράθυρα, τα φώτα και να κλειδώνετε τα εργαστήρια. Παραδίδετε το φάκελο του τμήματος και τα κλειδιά της αίθουσας στον υπεύθυνο του τμήματος Κατάρτισης.
 • Πριν την αποχώρησή σας υπογράφετε στο παρουσιολόγιο των εκπαιδευτών στο τμήμα Κατάρτισης.
 • Καταθέστε στο Οικονομικό τμήμα εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όταν σας ζητηθούν.
 • Προσοχή αν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου κατάρτισης ή και μετά απ? αυτό κάποια από τα στοιχεία σας στα παραπάνω δικαιολογητικά μεταβληθούν ενημερώστε εγκαίρως το Οικονομικό τμήμα.
 • Σε περίπτωση παραίτησής σας συμπληρώστε την αίτηση και προσκομίστε την στο Οικονομικό τμήμα.
 • Δώστε το αργότερο την 2η εβδομάδα τον προγραμματισμό ύλης στο τμήμα Κατάρτισης.
 • Δώστε σημειώσεις σε τακτά διαστήματα και όχι πριν τις εξετάσεις προόδου/τελικές.
 • Ενημερωθείτε σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης και χρησιμοποιήστε την κατά την διάρκεια του εξαμήνου κατάρτισης.
 • Ενημερώνετε έγκαιρα τη Γραμματεία του ΙΕΚ για ενδεχόμενη απουσία σας, ώστε να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες. Αν από ευθύνη σας χαθούν κάποιες ώρες πρέπει σε συνεργασία με το ΙΕΚ και τους καταρτιζόμενους να ορίσετε την αναπλήρωσή τους (έντυπο).
 • Οι ημέρες μαθημάτων, που δεν γίνονται (π.χ. επίσημες αργίες), θα αναπληρωθούν.
 • Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας επιδιώξτε την ενεργή συμμετοχή των καταρτιζομένων και δώστε τους κίνητρα να εφαρμόσουν στην πράξη όσα διδάσκονται, έτσι ώστε να μπορέσουν μελλοντικά να τα χρησιμοποιήσουν στην αγορά εργασίας.
 • Η παραλαβή των εποπτικών μέσων διδασκαλίας γίνεται ενυπόγραφα από την Γραμματεία του ΙΕΚ και η παράδοση τους γίνεται αμέσως μετά το μάθημα. Προσέχετε για τη σωστή χρήση τους και μη χρησιμοποιείτε εποπτικά μέσα, αν δε γνωρίζετε το χειρισμό τους.
 • Οι παραγγελίες υλικών να γίνονται έγκαιρα.
 • Για κάθε μάθημα, εφόσον είναι χρήσιμο και αναφέρεται στον Κανονισμό Λειτουργίας ΙΕΚ, μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι δύο (2) προγραμματισμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις. Πρέπει να δηλωθούν 15 ημέρες νωρίτερα, ώστε να εγκριθούν από την Διεύθυνση. Μετά την επίσκεψη πρέπει οι εκπαιδευτές να καταθέσουν στο ΙΕΚ έκθεση με το αποτέλεσμα της επίσκεψης (έντυπο).
 • Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων ανά μάθημα γίνεται και με βάση τον Οδηγό Σπουδών και περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση: (α) Εξέταση προόδου, (β) Τελική εξέταση ή και (γ) Αξιολόγηση συμμετοχής σε εργασίες ομαδικές και ατομικές.
 • Σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται τουλάχιστον μια εξέταση προόδου ανά μάθημα, προ της συμπληρώσεως του 70% των ωρών κατάρτισης του εξαμήνου.
 • Η συμμετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους.
 • Η διάρκεια της εξέτασης προόδου κάθε μαθήματος δύναται να είναι μέχρι δύο (2) ώρες.
 • Οι τελικές εξετάσεις γίνονται στο τέλος του εξαμήνου κατάρτισης και μετά τις αναπληρώσεις δηλ. μετά την 15η εβδομάδα.
 • Η διάρκεια κάθε τελικής εξέτασης είναι δύο (2) ώρες εκτός από τα εργαστήρια ή αν άλλως ορίζεται στον οδηγό σπουδών.
 • Τόσο κατά τις εξετάσεις προόδου όσο και κατά τις τελικές εξετάσεις, τα θέματα αναγράφονται σε φύλλο που αναφέρει τον τίτλο του ΙΕΚ, την ειδικότητα, την ημερομηνία, το εξάμηνο και το έτος κατάρτισης, τον τίτλο του προς εξέταση μαθήματος, καθώς και το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτή – εισηγητή. Επίσης, αναφέρεται ο παρεχόμενος χρόνος για την εξέταση και το εάν τα θέματα είναι ισότιμα στη βαθμολόγηση.
 • Τα θέματα τόσο της προόδου όσο και των τελικών εξετάσεων πριν την ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων, τίθενται υπόψη της Διεύθυνσης, από την οποία και υπογράφονται, αναπαράγονται από τη Γραμματεία του ΙΕΚ και παραδίδονται στους καταρτιζόμενους για τη διεξαγωγή της εξέτασης. Το πρωτότυπο έντυπο παραμένει στη Γραμματεία Κατάρτισης.
 • Ο εισηγητής ή ο επιτηρητής, αφού διαγράψει τα τυχόντα κενά στα φύλλα απαντήσεων, μονογράφει στο τέλος της διαπραγμάτευσης των θεμάτων, καταμετρά τα παραδοθέντα γραπτά και τα αντιπαραβάλλει με την κατάσταση των καταρτιζομένων, που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση, πιστοποιεί τους απόντες και αναγράφει τα ονοματεπώνυμα τους στο φάκελο εξετάσεων.
 • Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 1 έως 10.
 • Ο εκπαιδευτής βαθμολογεί με την αναγραφή αριθμητικά της επίδοσης του καταρτιζομένου σε κάθε επιμέρους θέμα. Στο τέλος, αναγράφει τη συνολική βαθμολογία του γραπτού στο εμπρόσθιο δεξιό άκρο ολογράφως και αριθμητικώς και υπογράφει. Σε περίπτωση λανθασμένης βαθμολόγησης του, διαγράφει με διαγώνιο γραμμή τα λάθη και ξαναγράφει τον τελικό βαθμό θέτοντας την μονογραφή του δίπλα από τη διαγραφή.
 • Ο εισηγητής, εντός το πολύ τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, επιστρέφει και παραδίδει, με σχετική πράξη παράδοσης – παραλαβής, τα γραπτά και τη συνοδευτική κατάσταση αριθμητικής βαθμολογίας στη Γραμματεία του ΙΕΚ.
 • Καταρτιζόμενος, ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα. Επίσης με μονάδα βαθμολογείται το γραπτό των καταρτιζομένων, οι οποίοι, είτε εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε με οποιοδήποτε τρόπο αντιγράφουν. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται σύντομο πρακτικό από τους επιτηρητές πάνω στο γραπτό του καταρτιζομένου και επισυνάπτονται τα τυχόν αποδεικτικά στοιχεία.
 • Στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να κλείσετε το βιβλίο ύλης αναγράφοντας το εξής λεκτικό: «Κλείνει σήμερα ? / ? / ? το παρόν βιβλίο ύλης στο μάθημα «????????????», με την παρατήρηση ότι διδάχθηκε όλη η προβλεπόμενη ύλη από το αναλυτικό πρόγραμμα που ορίζει ο ισχύων οδηγός σπουδών της ειδικότητας. (Υπογράφει  Ο/Η εκπαιδευτής/-τρια)

Λιγότερα...

 ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον Κανονισμό Λειτουργίας ΙΕΚ