Γενικά

ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ.

Σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.). Η λειτουργία των Δημοσίων ΙΕΚ εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), με κύρια αρμοδιότητα τη διαμόρφωση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού τους πλαισίου.

Σε τι διαφέρει το ΙΕΚ από τη Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση

  • Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) εντάσσονται στη μετα-δευτεροβάθμια μη υποχρεωτική Εκπαίδευση και παρέχουν επίσημη αλλά αδιαβάθμητη κατάρτιση, καθώς δέχονται αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν.

Περισσότερα...

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα ΙΕΚ, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης.

  • Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).
  • Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολής στράτευσης.

Λιγότερα...

Κατάρτιση

Κύριο έργο των Δημοσίων ΙΕΚ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων από την αγορά εργασίας.

Περισσότερα...

Για τους κατόχους Απολυτηρίου Λυκείου υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ειδικοτήτων κατάρτισης διάρκειας έως και 4 εξάμηνα. Οι πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ ? ΕΠΑ.Σ δικαιούνται να επιλεγούν σε αντίστοιχες ειδικότητες για το 3ο εξάμηνο κατάρτισης των ΙΕΚ, ολοκληρώνοντας τη φοίτηση τους σε 2 εξάμηνα.

Συνεπώς δικαίωμα εγγραφής στις διάφορες ειδικότητες των Δημοσίων ΙΕΚ έχουν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ), Σ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ., Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ενώ δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση.

Η διάρκεια φοίτησης στα ΙΕΚ έχει διάρκεια 5 εξάμηνα, δηλαδή 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης (1200 ώρες) και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας (960 ώρες), η οποία πλέον είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των ΙΕΚ και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Στα Δημόσια ΙΕΚ η φοίτηση παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ

Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει 15 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει το Φεβρουάριο, ενώ το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει το Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Η κατάρτιση πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες.

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα ΙΕΚ, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με τα ΙΕΚ και τη λειτουργία τους, θα βρείτε στον ιστότοπο της (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) http://www.gsae.edu.gr/el/

Λιγότερα...

Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτιση Αποφοίτων Δ.ΙΕΚ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και την απόκτηση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης οι απόφοιτοι μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Περισσότερα...

Το σύστημα πιστοποίησης της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων ΙΕΚ εφαρμόζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). (ΦΕΚ Β? 1098/30.04.2014) Στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανήκει, επίσης, ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΙΕΚ

Οι ημερομηνίες εξετάσεων πιστοποίησης δεν είναι προκαθορισμένες ενώ στις εξετάσεις αυτές που περιλαμβάνουν πρακτικό και θεωρητικό μέρος, οι απόφοιτοι διαγωνίζονται σε κοινά θεωρητικά θέματα για όλη την Ελλάδα.

Οι ερωτήσεις πιστοποίησης υπάρχουν σε μορφή *.pdf, στον ιστότοπο http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/themata_exetaseon

Περισσότερες πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης θα βρείτε στον ιστότοπο (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) http://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/certificate-of-qualifications/certificate-graduates

Λιγότερα...