Κατάταξη

Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. είναι δυνατό να κατατάσσονται σε εξα?μηνο κατάρτισης άλλης ειδικότητας της ιδίας Ομάδας Προσανατολισμού. Οι απόφοιτοι που επιθυμούν κατάταξη, υποβάλλουν σχετική αίτηση και τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης στο ΙΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν κατά την περίοδο εγγραφών. Η κατάταξη απόφοιτων γίνεται για συγκεκριμένη ειδικότητα, συμφώνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στους οδηγούς σπουδών και με απόφαση του Διευθυντή ΙΕΚ που έχουν αιτηθεί έγγραφη από κατάταξη.

Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ, καθώς και οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης ? κατάρτισης, δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, συμφώνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (άρθρο 47, παρ. 2 του ν. 4264/2014 (Α? 118)).

Όπου δεν προβλέπονται κανόνες κατάταξης στα προγράμματα σπουδών, θα γίνεται εξέταση κατά περίπτωση από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον Κανονισμό Λειτουργίας ΙΕΚ  και στις παρακάτω εγκυκλίους:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΕΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΙΕΚ