Οδηγίες & Δικαιολογητικά

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 1. Αίτηση για την έγκριση έναρξης της πρακτικής (συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος και υποβάλλεται στο ΙΕΚ)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος και υποβάλλεται στο ΙΕΚ)
 3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή για αλλοδαπούς Διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ (Φωτοτυπία)
 4. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.) το οποίο εκδίδεται από το ΙΚΑ (Φωτοτυπία)
 5. Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. το οποίο εκδίδεται από την εφορία (Φωτοτυπία)
 6. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ (αν δεν υπάρχει εκδίδεται από το ΙΚΑ) (Φωτοτυπία)
 7. Βεβαίωση Εργοδότη (συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εργοδότη)
 8. Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη (συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εργοδότη)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης που είναι η πρώτη (1η) ή και η δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα κάθε μήνα, προκειμένου να διεξαχθεί ο απαιτούμενος έλεγχος των δικαιολογητικών για την έκδοση της απόφασης έγκρισης της πρακτικής άσκησης.

ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 1. Το βιβλίο πρακτικής άσκησης (συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο).(σε μορφή pdf).
 2. Βεβαίωση παρουσίας για την περάτωση της πρακτικής άσκησης (υπογεγραμμένη από τον εργοδότη)
 3. Δύο (02) φωτογραφίες έγχρωμες

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Στις περιπτώσεις απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση ή προσμέτρησης ημερομισθίων στο συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει στο ΙΕΚ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη Δήλωση (είτε για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση λόγω πραγματοποίησης συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων είτε για προσμέτρηση 40 και άνω ημερομισθίων εργασίας συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης στο συνολικό χρόνο της Πρακτικής Άσκησης).
 • Βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζόμενου.
 • Βεβαίωση Ι.Κ.Α. (ένσημα) που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου.
 • Σύμβαση εργασίας (προαιρετικά).
 • Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης στον ΟΑΕΔ (από Εργάνη). Για περιπτώσεις πριν την εφαρμογή του προγράμματος Εργάνη, σύμβαση με απόδειξη αναγγελίας από τον ΟΑΕΔ (προαιρετικά).

           Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε:  Κανονισμό Λειτουργίας ΙΕΚεγκυκλίους και ΦΕΚ